Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Popis systému VEPE

Popis systému VEPE

13.1.2017 | autor: Admin

Proč dochází k úrazům zaviněnými pádem z výšky?
Příčiny pádu lidí jsou většinou docela jednoduché. Neexistují žádná dostatečně pevná ochranná zábradlí na okrajích pracovních ploch a okraje otvorů nebo otvory jsou bez patřičné ochrany. Na pracovních plošinách chybí ochranná zábradlí nebo jich je velmi málo a tudíž je zde velké riziko pádu. Veškeré úrazy, způsobené pádem, mají společné to, že obsahují abnormalitu vzhledem k normálnímu pracovišti. Člověk náhodně stoupne příliš blízko okraje, kde hrozí velké riziko pádu.

Jakékoli postrčení či jiný impuls zvenčí způsobí horizontální pohyb nekontrolovatelnou rychlostí směrem k místu s velkým rizikem pádu, popř. člověk ztratí rovnováhu špatným šlápnutím na žebříku, nebo výška pracovní plochy přesahuje ochranné zábradlí, které by mělo chránit před pádem. Jestliže jsou nám známy příčiny, známe i řešení: odpovídající bezpečnostní zábradlí.

Nepřetržitý odhad rizika
Zaprvé: všechna staveniště mají svá vlastní charakteristická rizika. Z toho důvodu by měla být vyhodnocena rizika pro každé staveniště zvlášť. Také jakékoliv změny v charakteristice staveniště, rovněž jako každá nová pracovní fáze, by měly vést k přehodnocení rizik za účelem správné ochrany před pádem a jinými úrazy. Pracovníci by měli být seznámeni se všemi riziky a s používaným bezpečnostním systémem, musí pochopit, že jsou povinni dodržovat bezpečnostní opatření určená stavitelem.

Definice ochranného systému
Ochranný systém představuje ochranná zábradlí, ochranné přístřešky a sítě, které chrání lidi a předměty před pádem do nižší úrovně podlaží.

Kdy jsou ochranná zábradlí nutná?
Ochranná zábradlí jsou požadována v případě, když výška pádu je 3 metry a více. I pád z nižší výšky může mít vážné následky a obvykle i finanční závazky, a proto v případech, kde je zřejmé nebezpečí úrazu, musí být použito ochranné zábradlí bez ohledu na to, o jakou výšku se jedná. Pracovní plošiny a pracovní plochy u demontovatelného bednění musí být vybaveny ochranným zábradlím již od výšky 2 metrů.

Proč je nutné stavět ochranná zábradlí?
Cílem ochranných zábradlí je zabránit pádu osob či stavebního materiálu z pracovních ploch a okrajů. Ochrana pomocí bezpečnostních mříží přispívá k efektivitě práce. Sloupky ochranného zábradlí VEPE s mříží mohou být vždy vybaveny okopovým prknem, které zabraňuje pádu i těch nejmenších stavebních materiálů. Použití okopových prken nad chodníky a u pracovních plošin je povinné.

Jaké jsou požadavky na vyhovující ochranné zábradlí?
Výška ochranného zábradlí musí být minimálně 1 metr nad pracovní plochou. Hlavní ochranné zábradlí musí být vždy vybaveno prostředním zábradlím, které je umístěno tak, že vertikální nechráněná mezera není větší než 0,5 m. Výška okopového prkna je minimálně 0,1 m. Ochranné zábradlí musí být souvislé, mezery mezi horizontální zábradlím a zdí či jinou částí nesmí být větší než 0,25 m.

Jak instalovat sloupky ochranného zábradlí?
Zatěžovací odpor zábradlí je závislý na rozestupu sloupků ochranného zábradlí a na materiálu použitém na horizontální zábradlí. Hlavní zábradlí a sloupek musí unést bodové zatížení minimálně 0,1 kN (100 kg) ve směru proti pádu. Požadovaná pevnost prostředního dílu zábradlí je 0,5 kN (50 kg) bodového zatížení.

U používaného ochranného zábradlí musí být bráno v úvahu i odchýlení a možné posunutí. Neměly by překročit 100 mm.

Výše uvedené požadavky musí být splněny již při plánování řešení bezpečnostních zábradlí VEPE. Je proto důležité při instalaci ochranného zábradlí zkontrolovat maximální rozestup mezi sloupky a rovněž minimální požadavky na horizontální spojovací materiál, abychom se tak vyhnuli rizikovým situacím. Nikdy nezvyšujte rozestup mezi sloupky a nešetřete na minimálních požadavcích.

Povinnost použití okopového prkna
Vzhledem k tomu, že smyslem použití okopového prkna je zabránit možnému pádu pracovního materiálu z pracovních ploch a okrajů jakýchkoliv pracovních plošin, je jejich použití vždy na místě. Okopové prkno je povinné v případě, jestliže je zábradlí instalováno nad chodníkem či schody. Minimální výška okopového prkna je 0,1m.

Stropní prostupy potřebují také ochranu
Všechny stropní prostupy na staveništích, kde může dojít k pádu osob nebo předmětů, musí být chráněny proti pádu ochranným zábradlím vybaveným okopovým prknem. Obzvlášť velké otvory mohou být snadno oploceny ochranným zábradlím VEPE nebo ochranným plotem VEPE, který je navržen speciálně pro tyto případy.

Kde použít a připevnit ochranné zábradlí?
Manuál obsahuje příklady různého použití a způsoby připevnění ochranného zábradlí. Pro zajištění ochrany musíte vždy dodržovat instrukce na instalaci. Ochranné zábradlí VEPE může být také použito jako bariéra a v tom případě musí být minimální vzdálenost od okraje, kde hrozí pád, 1,5 m.

Nejjednodušší způsob jak dosáhnout pracovní plochy
Nejjednodušší způsob pohybu nahoru je výtah. Jelikož to není vždy možné, je dalším způsobem schodiště. Schody a podesty musí být vybaveny ochranným zábradlím po celé délce jejich otevřené strany. Schody, které nepotřebují zábradlí vzhledem k tomu, že zde nehrozí pád, by měly být v případě nutnosti opatřeny oddělovacím zábradlím. Bezpečnostní schody VEPE mohou být rovněž vybaveny ochranným zábradlím a spojovacím zábradlím.

Kontroly na staveništích
Pracovní plošina a předem navržený ochranný systém musí být zkontrolovány a schváleny na staveništi jak za účelem vhodnosti, tak aby byly v souladu s příslušnými požadavky. Mohou být používány jen tehdy, pokud jsou hotové v té části, kde se budou používat a pokud prošly servisní kontrolou. Kontrola na staveništi musí být prováděna kompetentní osobou odpovědnou za pracoviště a je vyžadován záznam o kontrole. Poškození, která ohrožují bezpečnost práce, musí být ihned opravena.