Cookie Consent by FreePrivacyPolicy.com

Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin

Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin

18.6.2017 | autor: Admin

Oznámení o uložení projektu fúze sloučením do sbírky listin

 

Společnost TOI TOI, sanitární systémy, s r.o., IČ: 49551655, se sídlem Slaný, Pražská 264, PSČ 27401, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24391 (dále též jen „Nástupnická společnost“) tímto v souladu s ustanovením § 33 odst. 1, písm. b) zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění, (dále jen „Zákon o přeměnách“)

 

oznamuje, že

 

dne 15. 6. 2017 byl do sbírky listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v části týkající se Nástupnické společnosti uložen společný projekt vnitrostátní fúze sloučením Nástupnické společnosti se společností ADCO&DIXI spol.s r.o., IČ:  60202262, se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14078, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 25306 (dále též jen „Zanikající společnost“; společně s Nástupnickou společností dále též „Zúčastněné společnosti“ či jednotlivě „Zúčastněná společnost“), dle kteréhožto projektu dojde ke sloučení Zúčastněných společností, kdy Zanikající společnost zanikne bez likvidace a Nástupnická společnost se stane univerzálním nástupcem Zanikající společnosti (dále jen „Fúze“; specifikovaný projekt fúze dále jen „Projekt fúze“).

 

Ve vztahu k Zanikající společnosti je Projekt fúze uložen ve sbírce listin obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze v části týkající se Zanikající společnosti.

 

Současně tímto Nástupnická společnost v souladu s § 33 odst. 1, písm. b) Zákona o přeměnách upozorňuje veškeré své věřitele na jejich práva dle § 35 až 39 Zákona o přeměnách, a to:

 

 1. Práva dle § 35 Zákona o přeměnách
  1. Věřitelé Zúčastněných společností, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis Fúze do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká.
  2. Nedojde-li mezi věřitelem a Zúčastněnou společností či Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky.
  3. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a Zúčastněná společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem Fúze do obchodního rejstříku.
 2. Ustanovení § 36 Zákona o přeměnách

Právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé,

 1. kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení;
 2. kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele; nebo
 3. jejichž pohledávky vznikly až po zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

 

 1. K ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách

Žádná ze Zúčastněných společností není emitentem dluhopisů, akcií ani jiných účastnických cenných papírů, pročež se v případě Fúze práva věřitelů dle ustanovení § 37 a § 38 Zákona o přeměnách neuplatní.

 1. Ustanovení § 39 Zákona o přeměnách

Povinnost splatit vklad není Fúzí dotčena, nestanoví-li Zákon o přeměnách jinak.

 

 

Za Nástupnickou společnost:  

 

Ve Slaném dne 15. 6. 2017

                       

TOI TOI, sanitární systémy, s r. o.                           

Ing. Karel Svoboda                                                  

jednatel